Ang proyektong ito at makakatulong sa mabilis at maayos na pagtugon ng pamahalaang lungsod sa mga disaster situations.