Ang bawat Bacooreño ay inaasahang magregister online sa pamamagitan ng link na ito:
At kung kayo ay registered na online, antayin ang TEXT MESSAGE mula sa LGU-BACOOR sa pamamagitan ng Bacoor Notification System para kumpirmahin ang inyong schedule.
Hindi papayagang makapasok sa vaccine hubs ang hindi pa nakapag-register online at sa mga walang naitakdang schedule. Sumunod tayo sa mga panuntunan dahil ito ay para sa inyong kaligtasan.