Ang Chikiting Ligtas ay isang vaccination program ng Department of Health na gaganapin ngayong buwan ng Pebrero.
Panawagan sa ating kababayan na pabakunahan ang inyong mga chikiting upang maiwasan ang rubella, polio, at tigdas.
Ang MR Vaccine (Turok) ay para sa mga batang 9 months hanggang bago maglimang (5) taong gulang. Ang OV Vaccine ay para sa mga batang wala pang 5 taong gulang.
Makipag-ugnayan sa inyong health center para mapabakunahan ang inyong mga chikiting.