Abot hanggang dibdib ang baha sa kanilang lugar kahapon sa kasagsagan ng Typhoon Ulysses, at makikitang may puno na nabuwal sa kanilang lugar.